لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/11
تاریخ ثبت: 1398/04/30
مخترع/مخترعان: منوچهر شيخ مظفري
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/23
تاریخ ثبت: 1396/10/23
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/22
مالک/مالکان: آقاي امير حاجيان
تاریخ ثبت: 1398/05/06
مخترع/مخترعان: امير حاجيان