لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/17
مالک/مالکان: آقاي عباس ملكي
تاریخ ثبت: 1398/05/23
تاریخ اظهارنامه: 1397/07/27
مالک/مالکان: آقاي ميثم محمودي
تاریخ ثبت: 1398/05/30
مخترع/مخترعان: ميثم محمودي