لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1396/11/29
مالک/مالکان: آقاي مصطفي قلبي
تاریخ ثبت: 1398/06/09
مخترع/مخترعان: مصطفي قلبي
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/11
مالک/مالکان: آقاي مهران صالحي
تاریخ ثبت: 1398/06/12
مخترع/مخترعان: مهران صالحي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/12
تاریخ ثبت: 1398/06/16
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/12
تاریخ ثبت: 1398/06/16
مخترع/مخترعان: سيدعليرضا حسيني
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/12
تاریخ ثبت: 1398/06/16
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
مالک/مالکان: آقاي امير اسكندري
تاریخ ثبت: 1398/06/23
مخترع/مخترعان: امير اسكندري