لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/08/28
مالک/مالکان: آقاي بهروز رضائي
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: بهروز رضائي
تاریخ اظهارنامه: 1397/12/18
مالک/مالکان: آقاي سعيد كندر
تاریخ ثبت: 1398/06/25
مخترع/مخترعان: سعيد كندر
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/22
تاریخ ثبت: 1398/06/27
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/25
تاریخ ثبت: 1396/05/25
مخترع/مخترعان: