لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/02/30
مالک/مالکان: فهيمه شجاعي
تاریخ ثبت: 1398/07/01
مخترع/مخترعان: فهيمه شجاعي
تاریخ اظهارنامه: 1397/05/31
تاریخ ثبت: 1398/07/02
مخترع/مخترعان: محمدرضا آروين
تاریخ اظهارنامه: 1398/04/04
تاریخ ثبت: 1398/07/03
مخترع/مخترعان: شاهين علي محمدي
تاریخ اظهارنامه: 1396/06/14
تاریخ ثبت: 1398/07/03
مخترع/مخترعان: لقمان فيروزپور
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/22
تاریخ ثبت: 1398/07/03
مخترع/مخترعان: سميه محمدي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/03
مالک/مالکان: آقاي سجاد سرائي
تاریخ ثبت: 1398/07/10
مخترع/مخترعان: سجاد سرائي