لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/07/23
تاریخ ثبت: 1398/07/20
مخترع/مخترعان: مهدي عسکري اردستاني