لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1396/06/22
مالک/مالکان: آقاي محمد رضائي
تاریخ ثبت: 1398/01/20
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/19
مالک/مالکان: سازمان آب و برق
تاریخ ثبت: 1396/05/19
مخترع/مخترعان: بهمن عسگري
تاریخ اظهارنامه: 1396/10/26
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: قاسم زحمتي آبگرگ