لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/06
مالک/مالکان: آقای اشکان رحمتی
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: اشکان رحمتی
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/12
مالک/مالکان: اميررضا محمودي
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: اميررضا محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/13
مالک/مالکان: آقای عیسی سهرابی
تاریخ ثبت: 1401/03/09
مخترع/مخترعان: عیسی سهرابی
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/09
تاریخ ثبت: 1401/03/10
مخترع/مخترعان: امیرحسین افضلی
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/05
تاریخ ثبت: 1401/03/10
مخترع/مخترعان: محمدصادق نوری بصیرت