لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/23
تاریخ ثبت: 1401/03/23
مخترع/مخترعان: نیما قراجهءعلمداری