لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/06/31
تاریخ ثبت: 1401/03/23
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/14
تاریخ ثبت: 1401/03/30
مخترع/مخترعان: هومن خدا مروتی
تاریخ اظهارنامه: 1401/02/24
مالک/مالکان: آقای علی طاهری
تاریخ ثبت: 1401/04/01
مخترع/مخترعان: علی طاهری
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/06
تاریخ ثبت: 1401/04/06
مخترع/مخترعان: میلاد کامرانی