لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1399/05/29
مالک/مالکان: كيميا ديده ور
تاریخ ثبت: 1401/04/08
مخترع/مخترعان: كيميا ديده ور
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/11
مالک/مالکان: آقای عادل قادری
تاریخ ثبت: 1401/04/11
مخترع/مخترعان: عادل قادری
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/10
تاریخ ثبت: 1401/04/12
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/19
مالک/مالکان: حميد حاجي غلامرضا
تاریخ ثبت: 1401/04/14
مخترع/مخترعان: حميد حاجي غلامرضا