لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/03/08
تاریخ ثبت: 1401/04/15
مخترع/مخترعان: پیمان قشقائی نژاد
تاریخ اظهارنامه: 1400/02/27
مالک/مالکان: آقای مهدی کاروان
تاریخ ثبت: 1401/04/20
مخترع/مخترعان: مهدی کاروان
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/16
تاریخ ثبت: 1401/04/20
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/22
تاریخ ثبت: 1401/04/18
مخترع/مخترعان: عليرضا شاكراردكاني