لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/02/21
مالک/مالکان: خانم سیما فضلی
تاریخ ثبت: 1401/04/22
مخترع/مخترعان: سیما فضلی
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/13
تاریخ ثبت: 1401/04/28
مخترع/مخترعان: امیر علی نجیبی