لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/06
تاریخ ثبت: 1401/05/08
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/24
مالک/مالکان: محمدحسين هوشدار
تاریخ ثبت: 1401/05/11
مخترع/مخترعان: محمدحسين هوشدار