لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/11/30
تاریخ ثبت: 1401/05/12
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/15
مالک/مالکان: خانم سمیه مجتبوی
تاریخ ثبت: 1401/05/24
مخترع/مخترعان: آنیتا عزمی