لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/04/04
تاریخ ثبت: 1401/05/30
مخترع/مخترعان: سیداسماعیل هاشمی
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/08
تاریخ ثبت: 1401/06/02
مخترع/مخترعان: المیرا اردکانی
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/19
مالک/مالکان: سيدابراهيم وحدت
تاریخ ثبت: 1401/05/29
مخترع/مخترعان: سيدابراهيم وحدت