لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/01/21
تاریخ ثبت: 1401/06/05
مخترع/مخترعان: سعید آقابراریان
تاریخ اظهارنامه: 1401/03/16
تاریخ ثبت: 1401/06/13
مخترع/مخترعان: جهانگیر سلیمانی