لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1399/04/02
تاریخ ثبت: 1400/06/05
تاریخ اظهارنامه: 1400/12/11
مالک/مالکان: پژمان الماسي
تاریخ ثبت: 1401/06/15
تاریخ اظهارنامه: 1400/10/14
مالک/مالکان: مهدي چراغي
تاریخ ثبت: 1401/06/16
مخترع/مخترعان: مهدي چراغي