لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/07
مالک/مالکان: مرتضي مدرسي
تاریخ ثبت: 1401/06/25
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/11
تاریخ ثبت: 1401/06/25