لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/06/16
تاریخ ثبت: 1401/07/10
مخترع/مخترعان: امیرمحمد جواهرکلام
تاریخ اظهارنامه: 1400/11/30
تاریخ ثبت: 1401/07/10
تاریخ اظهارنامه: 1400/08/26
مالک/مالکان: سيدسپهر ارشادي
تاریخ ثبت: 1401/07/09
مخترع/مخترعان: سيدسپهر ارشادي