لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/09
تاریخ ثبت: 1401/07/16
مخترع/مخترعان: مهدی کریمی جاوید