لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/04/29
مالک/مالکان: محمود حاتمي سرابي
تاریخ ثبت: 1401/08/14
مخترع/مخترعان: محمود حاتمي سرابي
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/19
مالک/مالکان: سماء تجسسي
تاریخ ثبت: 1401/08/23
تاریخ اظهارنامه: 1401/06/07
مالک/مالکان: سارا نظري
تاریخ ثبت: 1401/08/25
مخترع/مخترعان: سارا نظري