لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/04/22
مالک/مالکان: آقای رحیم کرمی
تاریخ ثبت: 1401/08/28
مخترع/مخترعان: رحیم کرمی
تاریخ اظهارنامه: 1401/04/05
تاریخ ثبت: 1401/08/29
مخترع/مخترعان: محمدرضا ملک سعیدی