لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1400/12/04
مالک/مالکان: رحمن پيله كوهي
تاریخ ثبت: 1401/09/01
مخترع/مخترعان: رحمن پيله كوهي
تاریخ اظهارنامه: 1401/01/28
تاریخ ثبت: 1401/09/02
مخترع/مخترعان: بهروز يعقوبي ميانجي