لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1401/05/04
مالک/مالکان: خانم رویا اسکندری
تاریخ ثبت: 1401/09/19
مخترع/مخترعان: رویا اسکندری