لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/16
مالک/مالکان: شركت كاسپين جوراب
تاریخ ثبت: 1398/02/22
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/05
مالک/مالکان: آقاي مهران زلفي
تاریخ ثبت: 1398/02/25