لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/09
مالک/مالکان: آقاي رضا گودرزي
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: رضا گودرزي
تاریخ اظهارنامه: 1396/05/26
تاریخ ثبت: 1398/02/29
مخترع/مخترعان: مجيد يوسف زاده
تاریخ اظهارنامه: 1396/09/26
مالک/مالکان: صبا حامدي
تاریخ ثبت: 1398/02/30
مخترع/مخترعان: صبا حامدي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/02
مالک/مالکان: آقاي ميلاد عبادي
تاریخ ثبت: 1398/03/04
مخترع/مخترعان: ميلاد عبادي