لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/06/11
مالک/مالکان: آقاي اسعد صلواتي
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: اسعد صلواتي
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/24
تاریخ ثبت: 1398/03/11
مخترع/مخترعان: اميرحسن اسعديان
تاریخ اظهارنامه: 1398/01/20
تاریخ ثبت: 1398/03/13