لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/11/06
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: سيدجليل سيده طزرجاني
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/16
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: محمود محمودي
تاریخ اظهارنامه: 1397/03/09
تاریخ ثبت: 1398/03/25
مخترع/مخترعان: محمد مهدي محمودي