لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی d

تاریخ اظهارنامه: 1397/09/02
مالک/مالکان: آقاي سعيد جامي
تاریخ ثبت: 1398/03/27
مخترع/مخترعان: سعيد جامي
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/12
تاریخ ثبت: 1398/03/27
تاریخ اظهارنامه: 1395/10/26
مالک/مالکان: آقاي محمود شريفي
تاریخ ثبت: 1398/03/29
مخترع/مخترعان: محمود شريفي