لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1393/11/01
تاریخ ثبت: 1398/01/18
مخترع/مخترعان: حسين بادوام كيكانلو
تاریخ اظهارنامه: 1397/09/21
تاریخ ثبت: 1398/01/21
مخترع/مخترعان: اسكندر بابائي
تاریخ اظهارنامه: 1396/12/06
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: محمد دباغ پور
تاریخ اظهارنامه: 1395/11/30
مالک/مالکان: آقاي امين نخعي
تاریخ ثبت: 1398/01/25
مخترع/مخترعان: امين نخعي
تاریخ اظهارنامه: 1396/01/21
تاریخ ثبت: 1398/01/27
مخترع/مخترعان: محمدمهدي اميدي