لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1397/05/29
تاریخ ثبت: 1398/08/26
تاریخ اظهارنامه: 1398/06/13
مالک/مالکان: آقاي رامين همتي
تاریخ ثبت: 1398/09/13
مخترع/مخترعان: رامين همتي