لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1393/02/07
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/08/05
تاریخ اظهارنامه: 1391/03/08
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/08
مخترع/مخترعان: احسان بهروزي ورجوي
تاریخ اظهارنامه: 1391/03/08
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1391/09/08
مخترع/مخترعان: احسان بهروزي ورجوي
تاریخ اظهارنامه: 1392/12/16
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/06/16
مخترع/مخترعان: محمد دربانيان
تاریخ اظهارنامه: 1391/11/25
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/05/22
تاریخ اظهارنامه: 1392/10/25
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/04/24
مخترع/مخترعان: شيرزاد احمدي روزبه
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/01
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/29
مخترع/مخترعان: فرشيد معصومي
تاریخ اظهارنامه: 1390/01/17
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1390/07/14
مخترع/مخترعان: احسان توكلي