لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1392/06/03
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/12/06
تاریخ اظهارنامه: 1392/03/09
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1392/09/09
مخترع/مخترعان: محمدرضا خاوندكار
تاریخ اظهارنامه: 1393/01/18
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1393/07/15
مخترع/مخترعان: هاشم نوروزيان
تاریخ اظهارنامه: 1394/08/11
مالک/مالکان: پيمان رزاق پناه
تاریخ ثبت: 1395/02/13
مخترع/مخترعان: پيمان رزاق پناه
تاریخ اظهارنامه: 1394/04/03
مالک/مالکان: احد كياني
تاریخ ثبت: 1394/10/03
مخترع/مخترعان: احد كياني