لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1393/05/16
مالک/مالکان: عليرضا خياط زاده
تاریخ ثبت: 1393/11/18
مخترع/مخترعان: عليرضا خياط زاده
تاریخ اظهارنامه: 1391/05/14
مالک/مالکان: علي حري
تاریخ ثبت: 1391/11/16
مخترع/مخترعان: علي حري
تاریخ اظهارنامه: 1393/02/14
مالک/مالکان: مجتبي ابراهيمي
تاریخ ثبت: 1393/08/13
مخترع/مخترعان: مجتبي ابراهيمي
تاریخ اظهارنامه: 1391/08/29
مالک/مالکان: رضا حاجي حسيني
تاریخ ثبت: 1392/02/29
مخترع/مخترعان: رضا حاجي حسيني