لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1392/10/08
مالک/مالکان: محسن آخوندزاده
تاریخ ثبت: 1393/04/08
مخترع/مخترعان: محسن آخوندزاده