لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1392/10/08
مالک/مالکان: محسن آخوندزاده
تاریخ ثبت: 1393/04/08
مخترع/مخترعان: محسن آخوندزاده
تاریخ اظهارنامه: 1390/12/15
مالک/مالکان: مهدي كاظمي
تاریخ ثبت: 1391/06/15
مخترع/مخترعان: مهدي كاظمي