لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1393/04/02
تاریخ ثبت: 1393/10/02
تاریخ اظهارنامه: 1392/06/04
تاریخ ثبت: 1392/12/07
مخترع/مخترعان: محمد حسين جوانمردپور
تاریخ اظهارنامه: 1385/01/07
تاریخ ثبت: 1385/07/05
مخترع/مخترعان:
تاریخ اظهارنامه: 1385/01/07
تاریخ ثبت: 1385/07/05
مخترع/مخترعان: