لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1399/10/18
مالک/مالکان: رحيم لاري
تاریخ ثبت: 1400/05/06
مخترع/مخترعان: رحيم لاري