لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/17
مالک/مالکان: آقای محمد خدیور
تاریخ ثبت: 1400/08/25