لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/04/17
مالک/مالکان: آقای محمد خدیور
تاریخ ثبت: 1400/08/25
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/01
تاریخ ثبت: 1400/08/30
مخترع/مخترعان: علیرضا اعتمادی
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/21
تاریخ ثبت: 1400/09/02
مخترع/مخترعان: ابوالحسن اكرمي