لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/07/04
مالک/مالکان: آقاي جواد ذاكر
تاریخ ثبت: 1400/09/03
مخترع/مخترعان: جواد ذاكر
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/29
تاریخ ثبت: 1400/09/01
مخترع/مخترعان: محمود شهبازي دستجرده
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/30
مالک/مالکان: محمد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صالحي
تاریخ اظهارنامه: 1399/12/06
مالک/مالکان: محمد صابري
تاریخ ثبت: 1400/09/06
مخترع/مخترعان: محمد صابري
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/13
مالک/مالکان: آقاي سعيد محمدي
تاریخ ثبت: 1400/09/15
مخترع/مخترعان: سعيد محمدي