لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/02/28
مالک/مالکان: آقای امین احمدی
تاریخ ثبت: 1400/09/27
مخترع/مخترعان: امين احمدي
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/24
مالک/مالکان: بابك محمدزاده
تاریخ ثبت: 1400/09/27
مخترع/مخترعان: بابك محمدزاده
تاریخ اظهارنامه: 1397/04/06
مالک/مالکان: بهمن نیرومند
تاریخ ثبت: 1400/09/23
مخترع/مخترعان: بهمن نیرومند
تاریخ اظهارنامه: 1399/09/14
مالک/مالکان: خانم حمیده روشنی
تاریخ ثبت: 1400/09/29
مخترع/مخترعان: حميده روشني