لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/08
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/10/05
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/30
مالک/مالکان: سعيد فروغي منش
تاریخ ثبت: 1400/09/29
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/12
مالک/مالکان: حسن ايزدي
تاریخ ثبت: 1400/10/05
مخترع/مخترعان: حسن ايزدي
تاریخ اظهارنامه: 1399/09/22
مالک/مالکان: علیرضا رئیسی
تاریخ ثبت: 1400/10/05
مخترع/مخترعان: علیرضا رئیسی
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/12
مالک/مالکان:
تاریخ ثبت: 1400/10/06
مخترع/مخترعان: محمدنادر خشنود
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/31
تاریخ ثبت: 1400/10/15
مخترع/مخترعان: سروه گرجي پور