لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1399/06/24
مالک/مالکان: آقای جمال فلاح
تاریخ ثبت: 1400/11/03
مخترع/مخترعان: جمال فلاح
تاریخ اظهارنامه: 1399/03/26
مالک/مالکان: رامين سعادتي
تاریخ ثبت: 1400/11/02
مخترع/مخترعان: رامين سعادتي
تاریخ اظهارنامه: 1399/07/30
مالک/مالکان: سجاد نيكنام
تاریخ ثبت: 1400/10/22
مخترع/مخترعان: سجاد نيكنام