لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/03/11
تاریخ ثبت: 1400/11/11
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/01
تاریخ ثبت: 1400/11/10
مخترع/مخترعان: فاطمه اكرمي ابرقوئي
تاریخ اظهارنامه: 1399/11/23
مالک/مالکان: آقاي سعيد صالحي
تاریخ ثبت: 1400/11/16
مخترع/مخترعان: سعيد صالحي