لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1399/11/12
مالک/مالکان: پرستو مقدم فرد
تاریخ ثبت: 1400/11/27
مخترع/مخترعان: پرستو مقدم فرد
تاریخ اظهارنامه: 1398/08/20
تاریخ ثبت: 1400/12/01
مخترع/مخترعان: سعید سعیدیان گوروان
تاریخ اظهارنامه: 1399/06/12
تاریخ ثبت: 1400/12/07
مخترع/مخترعان: سيدمجيد لطيفي
تاریخ اظهارنامه: 1397/10/20
مالک/مالکان: علي قمري
تاریخ ثبت: 1400/12/15