لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/05/11
تاریخ ثبت: 1401/01/14
مخترع/مخترعان: صادق نصرتی مراللو
تاریخ اظهارنامه: 1400/03/27
تاریخ ثبت: 1401/01/14
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/14
مالک/مالکان: نظام فرخي
تاریخ ثبت: 1401/01/15
مخترع/مخترعان: نظام فرخي
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/19
تاریخ ثبت: 1401/01/14