لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1399/09/25
مالک/مالکان: آقای داود فیضی
تاریخ ثبت: 1401/01/17
مخترع/مخترعان: داود فیضی
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/29
مالک/مالکان: مصطفي شاملوئي
تاریخ ثبت: 1401/01/16
مخترع/مخترعان: مصطفي شاملوئي
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/10
تاریخ ثبت: 1401/01/16
تاریخ اظهارنامه: 1395/03/10
مالک/مالکان: حسن عراقي
تاریخ ثبت: 1401/01/21
مخترع/مخترعان: حسن عراقي