لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/10/12
مالک/مالکان: آقاي جواد احمدي
تاریخ ثبت: 1401/01/29
مخترع/مخترعان: جواد احمدی
تاریخ اظهارنامه: 1400/05/06
مالک/مالکان: فرزاد نصراله خاني
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: فرزاد نصراله خاني
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/10
مالک/مالکان: محمد بهارلوء
تاریخ ثبت: 1401/01/28
مخترع/مخترعان: محمد بهارلوء
تاریخ اظهارنامه: 1400/07/06
تاریخ ثبت: 1401/01/29
مخترع/مخترعان: محمد شهوازيان
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/15
مالک/مالکان: علي دانيالي
تاریخ ثبت: 1401/02/04
مخترع/مخترعان: علي دانيالي
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/10
مالک/مالکان: علي حسني
تاریخ ثبت: 1401/02/05
مخترع/مخترعان: علي حسني