لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/01/08
مالک/مالکان: پيمان رضازاده
تاریخ ثبت: 1401/02/19
مخترع/مخترعان: پيمان رضازاده
تاریخ اظهارنامه: 1400/04/22
مالک/مالکان: آقای سینا کیخا
تاریخ ثبت: 1401/02/24
مخترع/مخترعان: سینا کیخا
تاریخ اظهارنامه: 1400/09/29
تاریخ ثبت: 1401/02/28
مخترع/مخترعان: فرشاد فریدونی