لیست اختراعات با طبقه بندی بین المللی e

تاریخ اظهارنامه: 1400/09/06
مالک/مالکان: آقای اشکان رحمتی
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: اشکان رحمتی
تاریخ اظهارنامه: 1400/01/27
تاریخ ثبت: 1401/03/03
مخترع/مخترعان: مجيد شيخ محمدي مقدم
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/30
مالک/مالکان: منصور صباغيان
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: منصور صباغيان
تاریخ اظهارنامه: 1399/08/10
مالک/مالکان: بهزاد نوروزي
تاریخ ثبت: 1401/03/02
مخترع/مخترعان: بهزاد نوروزي
تاریخ اظهارنامه: 1397/06/27
مالک/مالکان: آقای طاهر جمالی
تاریخ ثبت: 1401/03/07
مخترع/مخترعان: طاهر جمالی
تاریخ اظهارنامه: 1400/06/06
مالک/مالکان: آقای یوسف فیاض
تاریخ ثبت: 1401/03/21
مخترع/مخترعان: یوسف فیاض